Meteen naar de inhoud

algemene voorwaarden

versie 1.0 | laatst gewijzigd op 24-02-2020

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Wisman Advocatuur is een eenmanszaak die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van advocaat. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende- en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Wisman Advocatuur.

2. Opdracht

Een opdracht wordt slechts aanvaard voor zover wet- en regelgeving, daaronder begrepen de verordening en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat toelaat.

Alle opdrachten worden gegeven aan en aanvaard door mr. M. D. Wisman. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Wisman Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Opdrachten aan Wisman Advocatuur leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Een in het kader van de opdracht overeengekomen termijn geldt niet als een fatale termijn, wel als een richttermijn.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van door hem of haar aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.

De opdrachtgever zal de advocaat tevens steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder begrepen wijziging van adres- en contactgegevens. De opdrachtgever is voorts gehouden de door deze advocaat verlangde gegevens en informatie tijdig en volledig te verstrekken.

3. Honorarium en verschotten

De kosten van uitvoering van de opdracht door Wisman Advocatuur omvatten het honorarium en de verschotten vermeerderd met B.T.W.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

Het uurtarief bestaat uit het door de advocaat periodiek vast te stellen basisuurtarief. Bij de vaststelling van het uurtarief speelt onder andere een rol het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

Het uurtarief wordt aan het begin van elk jaar geïndexeerd.
De verschotten bestaan uit vergoeding van te specificeren kosten zoals bijvoorbeeld deurwaarderkosten, vertaalkosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het register van de Kamer van Koophandel, het kadaster of de Gemeentelijke Basis Administratie etc.

4. Betaling

Behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een maand gedeclareerd.

De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is over het openstaande declaratiebedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 100,-.

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn door een opdrachtgever is voldaan kan de advocaat, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. De advocaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

De advocaat kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met hetgeen deze advocaat nog bij de opdrachtgever dient te declareren.

De opdrachtgever wordt geacht met het verlenen van een opdracht aan de advocaat toestemming te hebben gegeven om door opdrachtgever aan de advocaat verschuldigde bedragen te voldoen uit de door de Stichting Beheer Derdengelden Brenner Advocaten, ten behoeve van opdrachtgever, ontvangen gelden.

5. Aansprakelijkheid

Mr. M.D. Wisman is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht door de advocaat onverhoopt een gebeurtenis (daaronder begrepen een nalaten) voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar betaalt, met inbegrip van het eigen risico dat deze advocaat in verband met die verzekering draagt.

Indien de advocaat voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van deze advocaat beperkt tot het door die advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag met een maximum van € 25.000,-.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de advocaat aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, die door de verzekeraar aan de advocaat in verband hiermee worden betaald, met inbegrip van het eigen risico dat deze advocaat met die verzekering draagt.

De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen in paragraaf 5 gelden eveneens indien ten onrechte een opdracht door de advocaat geweigerd is en daaruit schade voortvloeit.

De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in paragraaf 5 gelden ook wanneer de advocaat aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken zoals apparatuur, software, gegevensbestanden of registers. De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in paragraaf 5 gelden eveneens indien een e-mailbericht niet juist, niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Wisman Advocatuur het recht om per email met hem en derden te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per email verzonden informatie niet gewaarborgd is.

De advocaat is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. De aansprakelijkheid van de advocaat gaat niet verder dan is bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde zoals uit onrechtmatige daad.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Wisman Advocatuur, uit welke hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de betreffende advocaat zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

6. Geheimhouding en archivering

Iedere advocaat is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht tot geheimhouding.

Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na afloop van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt.

De advocaat archiveert de dossiers gedurende vijf jaar, daarna worden deze vernietigd.


7. Klachten- en geschillenregeling

Wisman Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Door het aangaan van een overeenkomst met de advocaat aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht bij Wisman Advocatuur te worden gemeld.

De opdrachtgever dient zijn klacht aan Wisman Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

Wisman Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk zes maanden na de schriftelijke reactie van Wisman Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,-.

Wisman Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Surinamestraat 24 (2585 GJ) en op telefoonnummer 070-3105310.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Wisman Advocatuur en een opdrachtgever kennis te nemen.

Op alle aan de advocaat verstrekte opdrachten is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek zal Wisman Advocatuur nadere informatie over deze regeling verstrekken.